Privacy verklaring

Hoe en waarom verzamelt Trimsalon Inge van Gils persoonsgegevens?

Trimsalon Inge van Gils verzamelt persoonsgegevens bij de uitvoering van haar werkzaamheden als trimster. Vaak gaat dit om gegevens die zij opvraagt aan bij de betrokkene of die de betrokkene uit zichzelf verstrekt.

Trimsalon Inge van Gils probeert bij de verwerking van de persoonsgegevens zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan. De trimsalon vindt het belangrijk dat u inzicht heeft in de verwerking en het gebruik van de persoonsgegevens. Als u na het lezen van dit statement nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met Trimsalon Inge van Gils.

 

Wie is Trimsalon Inge van Gils?

Trimsalon Inge van Gils is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Het betreft een éénmanszaak waarvan Inge van Gils de eigenaar is. De trimsalon is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66 53 40 03. Trimsalon Inge van Gils heeft geen functionaris gegevensbescherming aangesteld. Inge van Gils is hét aanspreekpunt als het gaat om privacy en persoonsgegevens. Voor vragen of klachten kunt u contact opnemen met haar. Hieronder vind u de contactgegevens van Trimsalon Inge van Gils

Website: www.trimsaloningevangils.nl

Adres: Lijndonkseweg 4

Postcode: 4854 NK Bavel

E-mail: info@trimsaloningevangils.nl

Telefoonnummer: 06 53 27 93 00

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Trimsalon Inge van Gils en waarom doet zij dat?

Trimsalon Inge van Gils verwerkt persoonsgegevens omdat we die nodig hebben om onze diensten(voor u) te kunnen verrichten. De persoonsgegevens zijn altijd door de persoon zelf of door een derde, met toestemming van deze persoon, aan ons verstrekt. Het betreffende om de volgende persoonsgegevens:

-Voor- en achternaam

-Woonplaats

-Telefoonnummer

-Extra telefoonnummer

-E-mailadres

Deze persoonsgegevens gebruiken we voor de volgende doeleinden:

-Het tot stand brengen van een overeenkomst/mondelinge afspraak

-Het verlenen van onze diensten, waaronder het inplannen van afspraken

-Uw woonplaats noteren we zodat wij een inschatting kunnen maken hoelang uw reistijd is zodat wij daar onze planning op kunnen aanpassen met betrekking tot het halen van uw huisdier

-Wij noteren telefoonnummers zodat wij u altijd kunnen bereiken en eventuele problemen meteen kunnen bespreken.

-Als het contact via de email verloopt dan behouden wij uw e-mailadres voor verdere communicatie via de e-mail. Op de klantenkaart vragen wij uw e-mailadres als extra communicatiemiddel en in de toekomst voor eventuele nieuwsbrief.

-Verloopt het contact via sms of whatsapp dan wordt uw telefoonnummer uiteraard opgeslagen voor verdere communicatie.

-Te voldoen aan onze verplichtingen, bijvoorbeeld richting de belastingdienst en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID)
-Het verstrekken van gegevens aan derden in belang van uw hond (bijvoorbeeld de dierenarts)

 

Persoonsgegevens verwerken, mag Trimsalon Inge van Gils dat wel?

Wij verwerken persoonsgegevens als dat noodzakelijk is om een overeenkomst met een klant en/of leverancier tot stand te brengen of uit te voeren. Verder worden persoonsgegevens verwerkt als haar eigen belangen dat rechtvaardigen. Dat zal het geval zijn als het voor de trimster redelijkerwijze onmogelijk is om haar werkzaamheden uit te voeren zonder die gegevens te verwerken. Trimsalon Inge van Gils zal toestemming vragen bij uw eerste bezoek aan de trimsalon.

De rechtsgrond(en) voor verwerking zijn dus;

Dat verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is, of geschiedt op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst.

Dat verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Trimsalon Inge van Gils (of een derde)

Dat betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking Ten aanzien van categorie (II) geldt dat het in alle gevallen gaat het om verwerkingen die voor Trimsalon Inge van Gils noodzakelijk zijn om haar dienstverlening te kunnen realiseren. Zij kan simpelweg haar werkzaamheden niet doen, zij kan niet communiceren zonder gebruik te maken van de persoonsgegevens van de klant. Daarom heeft zij een gerechtvaardigd belang bij die verwerkingen. Trimsalon Inge van Gils meent dat dit belang, wanneer het wordt afgewogen tegen het belang van de betrokkene, voorrang moet krijgen. Redengevend daarbij zijn twee overwegingen. Ten eerste het feit dat Trimsalon Inge van Gils uit ervaring weet dat dergelijke verwerkingen in de regel niet op bezwaren stuiten. Trimsalon Inge van Gils neemt dat daarom tot uitgangspunt. Ten tweede het feit dat Trimsalon Inge van Gils de gegevens niet langer dan nodig bewaart. Om niettemin de rechten van de betrokkene zoveel als mogelijk te respecteren, maakt Trimsalon Inge van Gils alleen gebruik van de gegevens die noodzakelijk zijn om het doel te verwezenlijken.

Ten aanzien van categorie (III) geldt dat gegeven toestemming te allen tijden weer ingetrokken kan worden, zonder opgaaf van reden.

Als ik mijn gegevens achterlaat komen deze dan ook bij andere bedrijven of instanties terecht?

Wij verkopen persoonsgegevens uiteraard niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend aan anderen indien dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat onze partners eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens hanteren.

 

Welke rechten heb ik?

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u het recht om deze persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door ons. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u ons kan verzoeken om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar de betreffende persoon of een andere, door de persoon benoemde organisatie, te versturen.

Verzoeken tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van persoonsgegevens, intrekking van gegeven toestemming of het maken van bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden gestuurd naar: info@trimsaloningevangils.nl. Wij zullen deze zo snel als mogelijk in behandeling nemen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de betreffende persoon is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren binnen vier weken, op een verzoek. Zodra de verzochte acties zijn afgerond verwijderen wij deze gegevens weer.

 

Cookies op de website www.trimsaloningevangils.nl

Voor de optimalisatie van de online omgeving van onze website gebruiken we cookies. Hierbij denken we ook aan uw privacy. We gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en dat voorkeursinstellingen bewaard blijven. Daarnaast stellen de cookies ons in staat om het gebruik van onze website bij te houden. Via de instellingen van uw browser kunt u cookies verwijderen. Daarnaast is het ook mogelijk om de browser zo in te stellen dat cookies niet meer worden opgeslagen. Het is echter mogelijk dat het gebruiksgemak van de website daardoor sterk afneemt.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Persoonsgegevens, bewaren wij voor de duur van dat u klant bij ons bent. Als u niet hebt aangegeven dat u geen klant meer van ons zal zijn bewaren we uw gegevens nog tot het moment dat in redelijkheid niet meer valt te verwachten dat u nog een afspraak bij ons maakt. De gegevens worden in ieder geval na verloop van 18 maanden na uw laatste afspraak bij ons verwijderd. Facturen worden daarnaast voor de duur van 7 jaar bewaard om aan de verplichtingen richting de belastingdienst te kunnen voldoen.

 

Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

Trimsalon Inge van Gils neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt onderstaande maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan.

-Het gebruik van beveiligde software (een door Microsoft/Apple ondersteunde versie van Windows/MacOS met de meest recente beveiligingsupdate valt hier ook onder)

Een beveiligde verbinding met de website

Het voorkomen van toegang tot de gegevens door onbevoegden

Bij een vermoeden dat gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, kan contact met ons worden opgenomen via info@trimsaloningevangils.nl. Wij zullen dit dan zo snel mogelijk onderzoeken.

 

Overig

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar. We kunnen de leeftijd van de betreffende persoon echter niet controleren en we kunnen dus niet uitsluiten dat gegevens van personen jonger dan 16 jaar worden verwerkt. Als we constateren dat een persoon jonger is dan 16 jaar, dan verwijderen we de persoonsgegevens. Mocht u aanwijzingen hebben dat een persoon waarvan wij de gegevens hebben verwerkt de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, neem dan contact met ons op via info@trimsaloningevangils.nl zodat wij de betreffende gegevens kunnen verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van een geautomatiseerde besluitvorming aan de hand van persoonsgegevens op een manier die rechtsgevolgen voor de betrokken personen kan hebben.

Klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Voor de volledigheid wijzen we erop wijzen dat er een mogelijkheid is om bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking te klagen. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
 

Wat moet ik nog meer weten?

Om een deugdelijk privacy beleid te kunnen voeren, heeft Trimsalon Inge van Gils een register opgesteld van alle manieren waarop zij persoonsgegevens verwerkt. Per verwerking zijn o.a. het doel, de grondslag en de bewaartermijn opgenomen. Wanneer u meent dat u met deze Privacy Statement onvoldoende bent voorgelicht, kunt u verzoeken om inzage in dat register.

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Trimsalon Inge van Gils passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Een omschrijving daarvan is ook opgenomen in het verwerkingsregister. Trimsalon Inge van Gils beoordeelt periodiek of deze maatregelen nog afdoende zijn.

Het privacy beleid van Trimsalon Inge van Gils ziet ook toe op zaken die los staan van haar relaties met haar klanten. Zo geldt er bijvoorbeeld ook een bewaartermijn voor gegevens.

Van tijd tot tijd zal het nodig zijn om dit statement te wijzigen. Trimsalon Inge van Gils heeft het recht om dat te doen. Wij raden u aan om dit statement af en toe te controleren op eventuele wijzigingen.

 

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Trimsalon Inge van Gils